X
🔧

Settings

Search type

Word search: Languages

Word search: Databases

Category: Pronouns

Category: pronouns

Kyushu (Kagoshima)

おい【俺】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinawa)

あま

(Deictic Pronoun) Over there

Ryukyu (Yonaguni)

あぬ【我ぬ・我】

(Noun) I, me, myself

Ryukyu (Okinawa)

あり【彼・彼り】

(Deictic Pronoun) That (over there); he; she; it

Kyushu (Kumamoto)

あた【貴方】

(Pronoun) You, yourself

Kansai (Wakayama)

だえ【誰】

(Pronoun) Who

Kyushu (Kagoshima, Koshikijima, Nagasaki: Hasami)

だい【誰】

(Pronoun) Who

Kyushu (Kagoshima: Tanegashima)

どん【共】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinoerabu, Yoron, Okinawa)

どぅー

(Pronoun) Self; oneself; myself; yourself; himself; herself

Kyushu (Kumamoto)

じん

(Pronoun) You, yourself

Kyushu (Kumamoto)

じゅん

(Pronoun) You, yourself

Ryukyu (Amami, Okinawa)

なん

(Pronoun) You, yourself

Kyushu (Kagoshima: Nakanoshima)

なん

(Pronoun) You, yourself

Ryukyu (Yonaguni)

んだ

(Pronoun) You, yourself

Honshu (Standard), Kanto (Tokyo)

おれ・オレ【俺】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Kunigami: Benoki)

るー

(Pronoun) Self; oneself; myself; yourself; himself; herself

Ryukyu (Okinawa)

たー【誰】

(Pronoun) Who

Ryukyu (Yonaguni)

たー【誰】

(Pronoun) Who

Ryukyu (Kunigami: Iejima)

たー【誰】

(Pronoun) Who

Ryukyu (Amami, Yoron, Kunigami)

うら【己】

(Pronoun) You

Ryukyu (Yoron)

うろ

(Pronoun) You

Ryukyu (Okinawa)

わん【我ん】

(Pronoun) I, me, myself

Kyushu (Kagoshima: Nakanoshima)

わん【我ん】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Yonaguni)

あぬん【我ぬん・我ん】

(Noun) I also, me too

Kanto, Chubu, Kansai

あたい

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Kunigami: Benoki)

でぃる

(Pronoun) Which, which one

Ryukyu (Okinawa)

じる

(Pronoun) Which, which one

Ryukyu (Okinoerabu)

なた

(Pronoun) You, yourself

Kyushu (Saga)

おどん【俺殿】

(Pronoun) I, me, myself

Kyushu (Kagoshima)

おはん

(Pronoun) You, yourself

Ryukyu (Kunigami: Benoki)

さる【誰】

(Pronoun) Who

Ryukyu (Miyako)

たる【誰】

(Pronoun) Who

Ryukyu (Amami: Kikai)

たる【誰】

(Pronoun) Who

Kanto (Tokyo)

うち【家】

(Noun, pronoun) Home, one's house; I, my, our

Ryukyu (Okinawa)

うんじゅ【御所】

(Pronoun) You, yourself

Ryukyu (Yoron)

わぬ【我・吾】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinawa)

あったー【彼達】

(Pronoun) They, those guys, those people

Ryukyu (Miyako: Hirara)

ばんた【我ん達・我達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Ryukyu (Okinawa)

いったー

(Pronoun) You (plural), you guys, you all

Ryukyu (Amami)

なきゃ

(Pronoun) You (plural), you guys, you all

Kyushu (Kagoshima: Tanegashima)

ぬし【主】

(Pronoun) You, yourself, him, that guy; husband

Ryukyu (Okinawa)

たーぬ【誰ぬ】

(Pronoun) Whose, who

Ryukyu (Yoron)

わーが【我が・吾が】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinoerabu)

わきゃ【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Ryukyu (Yoron)

わなー【我なー】

(Topicalized pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinawa, Amami)

わったー【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Kansai

おまはん【お前はん・御前はん】

(Pronoun) You

Ryukyu (Yoron, Amami: Kikai)

わーちゃ【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

North (Aomori: Tsugaru)

わんだい【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Ryukyu (Okinawa)

わんねー【我んねー】

(Topicalized pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Okinawa)

あぬひゃー【彼ぬひゃー】

(Pronoun) That guy; that rascal; he; she

North (Aomori: Tsugaru)

なあだじ・なあだぢ

(Pronoun) You (plural), you guys, you all

Ryukyu (Okinawa)

わした【我達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Kyushu (Kagoshima: Tanegashima)

わがたち【我が達・吾が達】

(Pronoun) You (plural), you guys, you all

Kyushu (Kumamoto: Amakusa)

おり・おる【俺】

(Pronoun) I, me, myself

Ryukyu (Kunigami: Iejima)

っら・ぅら【己】

(Pronoun) You

Ryukyu (Amami)

っや【汝】

(Pronoun) You, yourself

Ryukyu (Amami)

わんきゃ・わきゃ【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Ryukyu (Amami)

っやきゃ

(Pronoun) You (plural), you guys, you all

Kyushu (Kagoshima, Miyazaki: Morokata)

おまんさ・おまんさあ【お前様】

(Pronoun) You, yourself

North (Aomori: Tsugaru)

わだぢ・わーだぢ【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Ryukyu (Tokunoshima)

わっきゃー・わっきゃ【我達・吾達】

(Pronoun) We, us, ourselves

Kyushu (Kagoshima: Tanegashima)

わがっち【我が達・吾が達】

(Pronoun) You (plural), you guys, you all